محصولات


 • نام محصول :  بلوک سبک دیواری هوادار اتوکلاو شده
 • قیمت داخلی :  7,000,000


 • نام محصول :  تخته ماله اره ای
 • قیمت داخلی :  800,000


 • نام محصول :  کمچه
 • قیمت داخلی :  800,000


 • نام محصول :  چسب بلوک
 • قیمت داخلی :  45,000


 • نام محصول :  اره کنف
 • قیمت داخلی :  1,000,000


 • نام محصول :  قطعه ناودانی10
 • قیمت داخلی :  300,000


 • نام محصول :  تسمه اتصال بلوک به سازه و جداکننده ها
 • قیمت داخلی :  25,000


 • نام محصول :  همزن
 • قیمت داخلی :  800,000


 • نام محصول :  قطعه ناودانی 15
 • قیمت داخلی :  350,000


 • نام محصول :  بلوک بتن AAC با ضخامت 7.5 سانتیمتر
 • قیمت داخلی :  7,000,000


 • نام محصول :  قطعه اتصال يكپارچه
 • قیمت داخلی :  90,000


 • نام محصول :  قطعه ناودانی 20
 • قیمت داخلی :  400,000


 • نام محصول :  ماله
 • قیمت داخلی :  800,000


 • نام محصول :  سوراخ کن
 • قیمت داخلی :  800,000


 • نام محصول :  اره الماسه
 • قیمت داخلی :  6,500,000


 • نام محصول :  گونیا
 • قیمت داخلی :  800,000


 • نام محصول :  شیارکن
 • قیمت داخلی :  800,000