لیست قیمت محصولات
لیست کالاهای ثبت شده
کد محصولعنوان واحد قیمت داخلی قیمت خارجی نوع بسته بندی توضیحات
2بلوک سبک دیواری هوادار اتوکلاو شدهm370000007000000پالت یا فلهتوضیحات
3چسب بلوک KG4500045000کیسه 25کیلوییتوضیحات
4تسمه اتصال بلوک به سازه و جداکننده ها عدد2500025000-توضیحات
5بلوک بتن AAC با ضخامت 7.5 سانتیمتر m370000007000000پالت یا فلهتوضیحات
6مالهعدد800000800000_توضیحات
7گونیاعدد800000800000_توضیحات
8تخته ماله اره ایعدد800000800000_توضیحات
9اره کنفعدد10000001000000_توضیحات
10همزنعدد800000800000 توضیحات
15قطعه اتصال يكپارچهعدد9000090000_توضیحات
16سوراخ کنعدد800000800000_توضیحات
17شیارکنعدد800000800000 توضیحات
18کمچهعدد800000800000_توضیحات
19قطعه ناودانی10عدد300000300000_توضیحات
20قطعه ناودانی 15عدد350000350000_توضیحات
21قطعه ناودانی 20عدد400000400000_توضیحات
22اره الماسهعدد65000006500000_توضیحات